Σκοποί και Στόχοι:

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η ΠΣΕΠΕΠ:

Συντονίζει τις δραστηριότητες των Επαρχιακών Επιτροπών Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού(ΕΠΕΠ) και επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από τις ΕΠΕΠ για λήψη αποφάσεων παγκύπριας εφαρμογής.

Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού(ΣΔΠ) και προτείνει και προωθεί μέτρα υλοποίησης των προνοιών της.

Επιλαμβάνεται θεμάτων και προβλημάτων παγκύπριας εμβέλειας στον τομέα της Παιδικής Προστασίας και Ευημερίας.

Επισημαίνει και επιδιώκει σύνδεσή της με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στον τομέα της Παιδικής Ευημερίας για προώθηση της εφαρμογής της ΣΔΠ σε παγκόσμιο επίπεδο.

  

© PCCPWC.org  | Privacy Policy