Οι Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (E.ΕΠΕΠ)

Οι Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (E.ΕΠΕΠ) λειτούργησαν άτυπα για πρώτη φορά μέσα στο Διεθνές Έτος Παιδιού (1979) και στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα που αφορούσαν το παιδί.

Με την λήξη του Έτους, μια μικρή ομάδα ανθρώπων σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σκέφτηκε πως η συστηματική προώθηση λύσεων στα προβλήματα των παιδιών θα έπρεπε να συνεχιστεί και έτσι αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας των E.ΕΠΕΠ σε συνεχή βάση.

Από τότε, και μέχρι σήμερα, λειτουργούν πέντε E.ΕΠΕΠ: Λευκωσίας/Κερύνειας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου.

Από το 1989, και με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) από το κράτος μας, οι ΕΠΕΠ έθεσαν ως πρωταρχικό τους στόχο την πλήρη εφαρμογή και υλοποίησή της, κινητοποιώντας τα ίδια τα παιδιά και αναλαμβάνοντας μιαν εκστρατεία διάδοσης της Σύμβασης σε όλα τα επίπεδα.

Οι E.ΕΠΕΠ θεσμοθετήθηκαν με Κανονισμούς Λειτουργίας και συνέστησαν το 1994 το ανώτατο εκτελεστικό σώμα τους, την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) στην οποία μετέχουν ισότιμα.

Εκτός από τις παγκύπριες εκδηλώσεις που γίνονται κάτω από το όνομα της ΠΣΕΠΕΠ, οι E.ΕΠΕΠ οργανώνουν ημερίδες, σεμινάρια, μαθητικά συνέδρια και ότι άλλο κρίνουν αναγκαίο σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των ίδιων των παιδιών, όχι μόνο στα αστικά κέντρα μα και στην ύπαιθρο, πάνω στα δικαιώματα των παιδιών και στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ΣΔΠ.


© PCCPWC.org  | Privacy Policy