EUROCHILDaisbl

 Το Eurochild είναι ένα Ευρωπαϊκό μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό Δίκτυο οργανώσεων που εργάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των παιδιών και των νέων. Αποτελείται από 85 πλήρη μέλη και δεκατέσσερα μέλη-συνεργάτες από 29 Ευρωπαϊκά κράτη. Το έργο του στηρίζεται στις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιού (ΣΔΠ). Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών είναι στο επίκεντρο του σχεδίου δράσης του και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Εργασία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (2007-2013). Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην οικονομική υποστήριξη της εφαρμογής των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων όπως αυτοί καθορίστηκαν στην Κοινωνική Ατζέντα και ως εκ τούτου συμβάλλουν στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας στους τομείς αυτούς.

 Η κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών βρίσκεται στις εθνικές κυβερνήσεις. Εντούτοις, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τα παιδιά άμεσα ή έμμεσα, παραδείγματος χάριν στους τομείς της δικαιοσύνης ή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ολοένα και περισσότεροι κίνδυνοι για τα παιδιά ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα κάνοντας τη διεθνική συνεργασία απαραίτητη, όπως για παράδειγμα κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διακίνηση παιδιών προς εκμετάλλευσή τους. Μια Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στηριγμένη στις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι ο ορθός τρόπος για να διασφαλιστεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει τον ρόλο της για την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ευρώπη – και αλλού. Θα διασφαλίσει μια συνεπή, συντονισμένη προσέγγιση απέναντι στα παιδιά μέσα στη διαμόρφωση όλης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Μια τέτοια στρατηγική είναι απαραίτητο συμπλήρωμα στις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών.

 Η κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών θεσμικών Εταίρων αλλά και του κοινού γενικά είναι κρίσιμη στην επίτευξη προόδου και στην διάχυση της κατανόησης πως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός υπάρχουν σε όλες τις χώρες, ότι μπορεί να τύχουν στον καθένα και ότι χρειάζεται η συλλογική προσπάθεια όλης της κοινωνίας ώστε να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα και το στίγμα που τα ακολουθεί και κάνει όλα τα άτομα που ζουν κάτω από την φτώχεια και τον αποκλεισμό να υποφέρουν - των παιδιών συμπεριλαμβανομένων. Ιδιαίτερα σε σχέση με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, η ανάληψη δράσεων αυξάνει το ενδιαφέρον και δίνει ώθηση για περισσότερες δράσεις στο μέλλον. Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων στόχων των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2006-2008, είχε ζητηθεί από τα Κράτη-Μέλη να συμπεριλάβουν την παιδική φτώχεια και την ενεργό ενσωμάτωση. Επίσης, όταν η παιδική φτώχεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, είναι πιθανότερο να κατανεμηθούν περισσότεροι πόροι για την καταπολέμηση και εξάλειψή της.

 Στόχος του Eurochild είναι να προωθήσει τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών και των νέων επιδρώντας άμεσα στην Ευρωπαϊκή πολιτική και ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντας τα μέλη του ώστε να επιδράσουν στην εθνική πολιτική της χώρας τους. Είναι σταθερά προσηλωμένο στην ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών και των νέων ώστε να συμμετέχουν σε όλες τις πιο πάνω διαδικασίες. Θεωρεί πως τα παιδιά είναι «νεαροί πολίτες» που έχουν το δικαίωμα να ακούγονται και που μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία και θεωρεί επίσης κρίσιμης σημασίας τον συσχετισμό της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με την ικανότητα άσκησης δικαιωμάτων. Τέλος, αναγνωρίζει την συν-ευθύνη γονέων και κράτους στην υποβοήθηση των παιδιών να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

 Το Eurochild παρακολουθεί τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση από το 2004, υποβάλλοντας εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εισηγήσεις για μελλοντική δράση. Ετοίμασε αναλυτικές και εμπεριστατωμένες εκθέσεις για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση του 2006-2008 και 2008-2010 βασισμένες στις αναλύσεις των σχεδίων των 27 χωρών-μελών της ΕΕ. Οι κύριες εισηγήσεις περιλαμβάνουν:

   Την ανάγκη για ποσοτικούς στόχους στην μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε υλική φτώχεια

   Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια μέσα στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

   Την ανάγκη να αναπτυχθούν δείκτες που να μην σχετίζονται με το εισόδημα, ειδικοί για τα παιδιά και ενημερωμένοι από την αντίληψη των ίδιων των παιδιών για τις ανάγκες τους

 Το Eurochild στοχεύει στο να ενημερώσει και να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και να συνεισφέρει στην κατανόηση του πώς καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα στοχεύει να:

   Ενημερώσει την προκαταρκτική Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση του 2009 και να επηρεάσει τα κύρια μηνύματα σε σχέση με την παιδική φτώχεια και την ευημερία των παιδιών

   Επηρεάσει τις αναφορές για τις χώρες-μέλη σε σχέση με την παιδικής φτώχεια, ιδιαίτερα το πλαίσιο των κύριων προκλήσεων που πρέπει κάθε χώρα να αντιμετωπίσει

   Αυξήσει την συμμετοχή των μελών του Eurochild σε εκδηλώσεις-κλειδιά όπως το Συνέδριο Στρογγυλής Τραπέζης για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και το ετήσιο συνέδριο του  Eurochild (Λεμεσός, Κύπρος, 11-13 Νοεμβρίου 2009)

   Να ενημερώσει και να υποβοηθήσει την μελλοντική ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης ως μέρος της Διαδικασίας Κοινωνικής Ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. να αναγνωριστούν πιθανά παραδείγματα καλής πρακτικής για τις μελλοντικές Εκθέσεις των Ομότιμων Εταίρων)

   Διασφαλίσει μια ίδια προσέγγιση από χώρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε το Eurochild να μπορεί να αναγνωρίσει κοινά ζητήματα και κοινές τάσεις αλλά και σημαντικές διαφορές ανά την Ευρώπη

 Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Eurochild: www.eurochild.org

© PCCPWC.org  | Privacy Policy