Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

European Anti-Poverty Network (EAPN)

 «Χαιρετώ την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στην τοποθέτηση της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πως η δραστηριότητα και η εμμονή του EAPN, καθώς και οι εκδηλώσεις όλων των μελών του, συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις δραστηριότητες του EAPN με το πνεύμα της πλήρους αλληλεγγύης.» Jacques Delors, Νοέμβριος 2000, με την ευκαιρία των 10χρονων του EAPN

 Από το 1990, το EAPN είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο μη-κυβερνητικών οργανώσεων και ομάδων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Το EAPN είναι ένα δίκτυο από:

§   27 εθνικά δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων βάσης (grassroots groups) που δραστηριοποιούνται ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα σε κάθε μία από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

§   Ευρωπαϊκές Οργανώσεις που οι κύριες δραστηριότητές τους σχετίζονται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 Το EAPN έχει συμβουλευτική ιδιότητα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι ιδρυτικό μέλος της Πλατφόρμας των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (Platform of European Social NGOs).

 Κύριοι στόχοι:

§   Να περιληφθεί η δράση ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

§   Να προωθήσει και να υποβοηθήσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό

§   Να ασκήσει επιρροή (lobby) προς όφελος των ατόμων ή των ομάδων που υφίστανται την φτώχεια και τον αποκλεισμό – όχι μόνο εξ ονόματός τους αλλά και μαζί τους

 Το EAPN περιλαμβάνει τους στόχους για φυλετική ισότητα και εξάλειψη του ρατσισμού σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός του.

 Δραστηριότητες:

 Συμβουλευτική

Το EAPN είναι ένας από τους βασικούς εταίρους των Ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με τη στρατηγική ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Εξασκεί επιρροή για την ενσωμάτωση δράσεων ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε. – από τα διαρθρωτικά κονδύλια και την εργασιακή πολιτική μέχρι την οικονομική και νομισματική πολιτική.

 Ανάλυση

Το EAPN παρακολουθεί στενά τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ε.Ε. που θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσουν άτομα ή ομάδες που αντιμετωπίζουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το δίκτυο διατηρεί και αναπτύσσει επίσης ισχυρούς δεσμούς με τον ερευνητικό τομέα έτσι ώστε να υποβοηθήσει την γνώση πάνω στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που υπάρχουν σήμερα μέσα στην ίδια την Ε.Ε. Το  EAPN κάνει πολλές και διάφορες εισηγήσεις με στόχο να επηρεάσει τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ε.Ε.

 Πληροφόρηση

Η ηλεκτρονική σελίδα www.eapn.eu είναι το σημείο αναφοράς στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ε.Ε. Ένα περιοδικό με το όνομα «Τα Νέα του Δικτύου» (“Network News”) και ένα διμηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο, το “EAPN Flash” παρέχουν πληροφορίες για το EAPN και για τις πολιτικές και τις δράσεις στην Ευρώπη αλλά και για τα Προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που πιθανόν να ενδιαφέρουν τα μέλη του EAPN. Το EAPN εκδίδει επίσης ένα εύρος υλικού σχετικά με την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κοινωνική προστασία, τα διαρθρωτικά κεφάλαια, το μέλλον της Ε.Ε. και άλλα.

 Ανταλλαγές

Το EAPN συστήνει ομάδες δράσης και οργανώνει διεθνή σεμινάρια. Είναι μια πηγή ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές για κοινωνική ενσωμάτωση. Διευκολύνει τους συνεταιρισμούς μεταξύ των μελών του αλλά και παραπέρα, με μη-κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούν στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

 Εκπαίδευση

Το EAPN εκπαιδεύει τα μέλη του κυρίως πάνω στους τρόπους δικτύωσης καις τις υπάρχουσες πολιτικές της Ε.Ε.

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Σώματα και Ομάδες Εργασίας

Η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας του EAPN συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο και εκλέγει την Εκτελεστική Επιτροπή κάθε τρία χρόνια. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει Εκτελεστική Γραμματεία που αυτή τη στιγμή (2010) αποτελείται από τους πιο κάτω:

 Πρόεδρος: Ludo HOREMANS (Βέλγιο)
Αντιπρόεδρος:
Michaela MOSER (Αυστρία)
Αντιπρόεδρος:
Karel SCHWARZ (Τσεχία)
Αντιπρόεδρος:
Olivier MARGUERY (Γαλλία)
Αντιπρόεδρος:
Izabella MARTON (Ουγγαρία)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EAPN: www.eapn.eu

© PCCPWC.org  | Privacy Policy