Η λειτουργία και θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής θεωρείται το σημαντικότερο, ίσως, έργο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού, αφού συμβάλλει τα μέγιστα στην εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Παιδιών στον τόπο μας.

Η υπογραφή και κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την Κυπριακή Δημοκρατία, σήμαινε αυτόματα και την υποχρέωση εφαρμογής της σε όλα τα επίπεδα.

Με την διαπίστωση πως, ενώ πλείστα των Δικαιωμάτων των Παιδιών αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται, υπάρχει σαφής υποβάθμιση των Δικαιωμάτων Συμμετοχής των Παιδιών σε ζητήματα που τα αφορούν, η ΠΣΕΠΕΠ, προχώρησε στην ίδρυση, λειτουργία και θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής, σε συνεργασία με τα παιδιά που κατά παράδοση μετείχαν στις ετήσιες εκδηλώσεις της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Στο Προοίμιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Κυπριακής Παιδοβουλής διαβάζουμε:

«Με γνώμονα την βεβαιότητα πως σε ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες όλοι οι πολίτες του, και, εφαρμόζοντας την αρχή της μη-διάκρισης,  ηλικιακής ή άλλης, και, επειδή η κίνηση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού ΠΣΕΠΕΠ, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας στόχο την συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στην επισήμανση των προβλημάτων και την λήψη μέτρων για υλοποίηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και, επειδή για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα παιδιά που πάντοτε συμμετείχαν στις δραστηριότητες των ΕΠΕΠ από την ίδρυσή τους το 1981 με μια από αυτές τις δραστηριότητες να είναι και η καθιερωμένη, από πολλά χρόνια, εκδήλωση της «κατάληψης» των εδράνων της Βουλής των Αντιπροσώπων από 56 παιδιά στα πλαίσια της ετήσιας Εβδομάδας Παιδιού, και, επειδή αποφασίστηκε από την ΠΣΕΠΕΠ και τα παιδιά η ολόχρονη λειτουργία και μόνιμη θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής με βασικό σκοπό την ενεργό, συλλογική συμμετοχή των παιδιών στην λήψη αποφάσεων που τα αφορούν, με όλα τα εις την διάθεσή τους νόμιμα μέσα και σχετικές διαδικασίες, η Κυπριακή Παιδοβουλή συστάθηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 2001»

Ο θεσμός αυτός έτυχε ουσιαστικής αναγνώρισης τόσο από το Κράτος όσο και από την κυπριακή κοινωνία και ελπίζουμε πολύ σύντομα τα παιδιά, ως ίσοι πολίτες, να διαδραματίσουν τον ρόλο που δικαιούνται και στον τόπο μας.

Η Παιδοβουλή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στο κορυφαίο πρόβλημα της χώρας μας που είναι ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου, σε συνεργασία με τα παιδιά της άλλης κοινότητας. Αυτός ο ρόλος μπορεί γρήγορα να αρχίσει με την μετατροπή της σύνθεσης της Παιδοβουλής ώστε να είναι αντιπροσωπευτική όλων των παιδιών όλης της Κύπρου. Η ΠΣΕΠΕΠ θα εργαστεί σταθερά και συστηματικά για την υλοποίηση αυτού του στόχου.  

     

© PCCPWC.org  | Privacy Policy