SEAT:

Ag. Dimitriou 23

2012 Nicosia

Cyprus

 

Postal Address: BO Box 50320, 3603 Limassol, Cyprus

 

Tel.: +357 22 441 462

Fax: +357 25 368 457

e-mail address: pccpwc@cytanet.com.cy

 

Members of the Bureau (2011-2013):

President:  Ninetta Kazantzis

Tel.: +357 99 636 936      

ninetak@cytanet.com.cy

 

Vice President: Skevi Koukouma

Tel.: +357 99 648 825      

koukoumas@hotmail.com

 

Secretary: Annita Koni

Tel.: +357 99 406 485

annitakoni@cytanet.com.cy

 

Treasurer: Michalis Michail

Tel.: +357 99 458 034                      

michmi@cytanet.com.cy

 

Assistant Secretary: Christiana Gregoriou

Tel.: +357 99 464 512

christiana.gregoriou@googlemail.com

 

International Relations Secretary: Demetra Constantinou

Tel.: +357 99 579 692

demetracon@gmail.com

 

Press Secretary: Kallia Mattheou

Tel.: +357 99 402 242                      

kallia99@yahoo.com

 

Scientific Advisor: Takis Konis

Tel.: +357 99 643 630      

takiskonis@cytanet.com.cy

© PCCPWC.org  | Privacy Policy